جابجايي درختان قوي -نهالستان بهمن ابادي

136

نهالستان بهمن ابادي (عليرضا بهمن ابادي) با تجربه بر دانش روز اقدام به جابجايي درختان قوي با هدف سر سبز نگه داشتن منابع طبيعي مي نمايد Https://Iraniantree.com تلفن هاي مجموعه ٠٩١٢١٦٤١٤٠٣ ٠٩١٢٦٦٦٤٦٣٨ ٠٩٣٠٢٧٦٨٦٩٩ ٠٩٣٨٢٨٢١١٣١

hamed bahmanabadi 1 دنبال کننده
pixel