مرحومه حوریه کاوه زینجناب

149

مرحومه کاوه زینجناب روز دوشنبه 15مهر98ساعت 5صبح درست زمانی که اذان صبح پخش می شد، ایست قلبی کرد وبه ناگهان ازبین ما ناباورانه رفت.

pixel