درباره مکتب فلسفی اردیسم

17
برای شناخت مکتب فلسفی اردیسم باید کتاب سرخ فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی را مطالعه کنیم. در این ویدئو بخشی از این کتاب را خواهیم خواهند.
pixel