ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

تحریک الکتریکی مغز یا TDCS (نوروساینس بالینی در درمان و توانبخشی)

208
روش درمان غیر دارویی و غیر تهاجمی، بدون درد با اثربخشی سریع ابزاری موثر در بهبود عملکرد شناختی مانند حافظه و توجه تسریع پاسخ به درمان های کلاسیک مانند رواندرمانی و کاردرمانی موثر در درمان اختلالات نقص توجه و یادگیری
pixel