برق رسانی به آخرین روستای استان اصفهان

1,263
گوینده محمدرضا فاضلی ، خبرنگار رامین زال ، تصویر بردار جواد استکی
pixel