مصاحبه با یکی از کاندیداهای پایه هفتم و نظرات ایشان

76
#تصویری مصاحبه با یکی از کاندیداهای پایه هفتم و نظراتی که در باره این دوره از انتخابات داشتند
pixel