طرح بشارت غدیر و اطعام غدیر

48

برگزاری طرح بشارت غدیر در روستاهای خرمشهر و شهر خرمشهر به صورت شرکت مردم در آذین بندی سر در منازل و کوچه ها در قالب مسابقه بشارت غدیر و دریافت جوایز ؛گروه جهادی سفیران کوثر نور و گروه جهادی سفیران خرمشهر