سخنان مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

52
سخنان دکتر رمضانی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با دانشجویان ورودی جدید معرفی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
pixel