ديدار دكتر رضايي استاندار اصفهان با مادر شهيد عليرضا خسروي (خور و بيابانك )

18
ديدار صميمانه دكتر رضايي استاندار اصفهان با مادر شهيد عليرضا خسروي (خور و بيابانك )
pixel