به نیروهای خارجی گفته شده بچه بازی در افغانستان معمولی

691

به نیروهای آمریکایی گفته شده است تجاوز جنسی یا آزار و اذیت کودکان توسط والدین یا دیگر افراد را نادیده بگیرند زیرا این یک فرهنگ عمومی و پذیرفته شده است که به آن بچه بازی می گویند. US military personnel deploying to Afghanistan were taught that child sexual abuse is a “culturally accepted practice” in the country, a new Pentagon report has revealed. Soldiers who reported the issue were told nothing

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده