درمان زخم پای دیابتی منجر به قطع

1,202

سخنرانی دکتر نیلفروش زاده دبیر انجمن متخصصین پوست ایران و دبیر علمی کنگره سالیانه متخصصین پوست ایران در مورد طب بازساختی درمان زخم پای دیابتی منجر به قطع پا با استفاده از طب بازساختی و سلول های بنیادی برای اولین بار در ایران

pixel