برگذاری طرح ایران مهارت در مدارس | نظر مدیر دبیرستان پسرانه هوشمند پویندگان

130

نحوه اجرای طرح ایران مهارت در مدارس و نظر جناب آقای عظیمی مدیر دبیرستان پسرانه هوشمند پویندگان در رابطه با کیفیت و نحوه اجرای طرح ایران مهارت توسط آموزشگاه آریا تهران

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…