ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

نصب پکیج از طریق yum , apt

2
نصب اتوماتیک پکیج از طریق yum , apt
pixel