تی بار هالتر تک خم (بین ران)

1,049

تی بار هالتر تک خم (بین ران) Bent Over One-Arm Long Bar Row

ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ 1.3 هزار دنبال کننده