شهر زیبای اصفهان

462
شهر اصفهان از جمله زیباترین شهرهای ایران است. در شهر اصفهان، چند دانشگاه بزرگ کشور از جمله دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار گرفته اند.
pixel