کسب رتبه اول بیابانزدایی کشور توسط استان خراسان رضوی

3
خراسان رضوی در دو سال متوالی موفق به کسب رتبه اول کشوری در زمینه بیابانزدایی شد .
pixel