کاروان شادی - نیمه شعبان - مبارک آباد قم

49

کاروان شادی یعنی توزیع شادمانی در شهر و شریک کردن حاشیه نشین ها در این سرور و ابتهاج ویدیویی که مشاهده می کنید گزارشی از یک جشن نیمروزه در روستای مبارک آباد قم هست

pixel