کاروان شادی - نیمه شعبان - مبارک آباد قم

118
کاروان شادی یعنی توزیع شادمانی در شهر و شریک کردن حاشیه نشین ها در این سرور و ابتهاج ویدیویی که مشاهده می کنید گزارشی از یک جشن نیمروزه در روستای مبارک آباد قم هست
pixel