زهرگیری از زنبور عسل

1,439
زهرگیری به روش قابی داخل کندو با دستگاه زهر گیر هوشمند و بدون تلفات اصغرپور
pixel