تشریح تصویر راداری بر روی گوگل ارث

344
در این ویدیو به تشریح رفتار بازپراکنشی عوارض روی زمین و تاثیر آن در تصویر دامنه ی راداری میپردازیم. www.girs.ir
pixel