سرقت موبایل و ضرب و شتم ناجوانمردانه یک فرد کم توان ذهنی

1,680
سرقت تبلت و ضرب و جرح یک فرد کم توان ذهنی در خیابان آفرینش جنوبی روبروی مسجد مقومی دزفول توسط دزدی کثیف
pixel