الکامپ۱۴: گفتگو رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

851

مصاحبه با آقای عباس زارعی هزنکی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در استودیو اختصاصی الکامپ