آموزش الکترونیک تعمیر ایسیو جلسه دوم بخش اول (خازنها)

5,824
در این بخش شما با کاربرد خازنها در مدار اشنا میشوید توجه داشته باشید که برای تعمیرکار ایسیو شدن نیازمند یادگیری الکترونیک هستید. www.ECUKAR.ir
pixel