سخنان انتقادی یک دانشجو در مقابل استاندار خوزستان

663

سخنان انتقادی مسلم خلخال دبیرسیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران در حضور شریعتی استاندار خوزستان