آسیب‌شناسی اجتماعی: جلسه چهارم (رویکرد نظری بی‌سازمانی اجتماعی)

411
در این جلسه که جلسه چهارم از پانزده جلسه آموزشی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» است، رویکرد نظری بی‌سازمانی اجتماعی، نظریات شاو و مکی پیرامون رابطه جغرافیای شهری و جرم، گروه اولیه و ثانویه کولی، پژوهش مهاجران لهستانی تامس و زینانیتسکی و مسئله فقدان یا ازدیاد قانون، مفهوم واماندگی یا تأخر فرهنگی آگبرن و در نهایت تعریف، علل، شرایط، پیامد و راه‌حل‌های مسئله اجتماعی از نظر این رویکرد تدریس شده است. لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کرده و فیلم را برای دوستان‌تان ارسال کنید. pue.ir
pixel