ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر

790

امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.