جاودانه ها - سرب

1,352

قریب به اتفاق منتقدین معتقدند که سرب بهترین اثر مسعود کیمیایی ، پس از انقلاب است . روایت زوجی کلیمی به نام های دانیال ( امین تارخ) و مونس (فریماه فرجامی) در اواخر دهه 20 است . آن ها که پس از قتل یعقوب ، عموی دانیال توسط یزغل مامور سازمان مخوف «هاگانا» ازترس متواری و تصمیم به خروج از ایران گرفته اند، توسط یزغل و نوری( هادی اسلامی) که برادرش اشتباها به جرم قتل یعقوب دستگیر شده تحت تعقیب اند . . .