اولین قسمت از برنامه ی تیرک ( دانشگاه دامغان )

669

برنامه ای تخصصی از گروه هنری آبان در زمینه ی فوتسال که به چالش ها و رویدادها در مسابقات فوتسال بین دانشکده ای دانشگاه دامغان می پردازد. این قسمت شامل بخش های: صحبت کارشناسی ، داوری ، ترین ها ، تیم منتخب ، نظرسنجی پیامکی میباشد که باحضور کارشناس تربیت بدنی علی قربانی و سرمربی تیم فنی مهندسی الف معین گنجی برگزار میشود.