آموزش زبان انگلیسی

900
هدف دوره های فشرده زبان انگلیسی عمدتا آموزش زبان انگلیسی در مدت زمان کوتاه است. دوره های آموزش زبان انگلیسی فشرده عموما دارای تعداد ساعات و روزهای بیشتری در هفته است.
pixel