شبیه سازی دوقطبی الکتریکی با استفاده از نرم افزار کامسول (قسمت سوم)

258
در این قسمت از آموزش نرم افزار کامسول، مسئله دو قطبی الکتریکی در بخش الکترواستاتیک شبیه سازی می شود. hyperspectralimaging.ir (شرکت نور ایمن تجهیز ارائه دهنده انواع اسپکترومتر و وسایل اپتیکی)
pixel