روز ازدواج مبارک

429

راهنمای همشهری سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و روز ازدواج را به همه ایرانیان تبریک می گوید.