فرود بر ماه توسط استنلی کوبریک کارگرادنی شده- باید دید

599
ResearchFlatEarth
ResearchFlatEarth 25 دنبال‌ کننده

زمین کروی یک دروغ بزرگ ماسونی است. تحقیق کنید اگر باور نمی کنید.

ResearchFlatEarth
ResearchFlatEarth 25 دنبال کننده