قهرمانان پومسه مرکز توسعه تکواندو ایران

1,132

اجرای فرم هفت (تگوک چیل جانگ) به صورت تیم ۹ نفره اجرا کننده: تیم نمایش پومسه مرکز توسعه تکواندو تهیه کننده: کمیته روابط عمومی مرکز توسعه تکواندو ایران محل ضبط: باشگاه اصلی مرکز توسعه تکواندو (سالن خانه کاراته اصفهان)