فاطمیه

453
فاطمیه آیات بخوانید که ماه علی گرفت دستی رسید و راه نگاه علی گرفت بابا رسید و دید گلش را و آه نه... خاری مجال گفتن آه علی گرفت موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
pixel