مفهوم گاو (پایه آمادگی گروه کم توان ذهنی)

40
مفهوم گاو از مفاهیم پایه آمادگی گروه کم توان ذهنی، تهیه شده توسط معلمان مدارس تحت پوشش اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد
pixel