آوای جاوید-برنامه بیست و چهار-"آموزش آواز" جلسه 7

1,384

اثری از آوای جاوید آموزش آواز بر اساس آموزه های مکتب آوازی اصفهان- جلسه هفتم-آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ. تحلیل ماهور فا ضبط:ناژوان-اصفهان-اردیبهشت 1395 www.Avayejavid.com-- https://telegram.me/avayejavid