ساعد سیمکش نشسته کف دست پایین

481

Seated Two-Arm Palms-down Low-Pulley Wrist Curl

ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ 1.2 هزار دنبال کننده