توسعه سیستم سازی ومدیریت فرآیندها(1-7 دوره 52 برنامه)

63
توسعه سیستم سازی و مدیریت فرآیندها(قسمت هفتم بخش اول از دوره 52 برنامه موفقیت در فروش)
کلید مدیر 19 دنبال کننده
pixel