-کارگاه شهاب سنگ- مراسم اهدای شهاب سنگ

1,100
در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور؛ کارگاه آموزشی تشخیص شهاب سنگ ها برگزار شد کارگاه آموزشی تشخیص شهاب سنگ ها به همت معاونت اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی برگزار شد. دکتر عباس گل محمدی معاون اکتشاف این سازمان و همچنین آقای حجت کمالی مرد شهاب سنگ ایران به تدریس و بررسی موضوع شهاب سنگ ها در ایران پرداختند. در پایان، شهاب سنگ منحصربفردی از سوی آقای حجت کمالی به موزه علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اهدا شد.
pixel