نصایح شیخ محمد صالح پردل در جمع مدرسین و طلاب حوزه علمیه احناف خواف مهرماه 1397

3,296

نصایح شیخ محمد صالح پردل در جمع مدرسین و طلاب حوزه علمیه احناف خواف 9 مهرماه 1397