کارواش بخار 1000 لیتری استیم پاور

90

با استفاده از دستگاه کارواش بخار 1000 لیتری استیم پاور میتوانید 6 خروجی فعال جهت شستشو قسمت های مختلف ماشین برای کارواش خود راه اندازی کنید.