گفت و گوی وزیر ارتباطات با خانم دی پیپو مدیرکل دفتر امور فضای ماورای جو ملل متحد

145
دیدار و گفت و گوی وزیر ارتباطات با خانم دی پیپو مدیرکل دفتر امور فضای ماورای جو ملل متحد
pixel