یک اقتصاد، چند دولت

439
یک چیز بی تردید شرط لازم است و ضرورت بی چون چرای اولیه ی توان دست یافتن به راهکار است. و آن هم انسجام اجتماعی و نظام حکمرانی کارآمد است. جامعه ای که دچار شکاف اجتماعی ژرف نباشد و دولتی که توان شناخت و درک واقعیت را داشته باشد، و نه آنکه بخواهد واقعیت را مطابق درک خود تغییر دهد. فراتر آن که از انسجام درونی بهره مند باشد تا امکان سیاست گذاری داشته باشد. و دست آخر ظرفیت اجرای تصمیم های خود را دارا باشد. در این گفتگو، بطور مقدماتی تا حدودی به این موضوع پرداخته شده است. دوست داشتید گوش کنید:
pixel