مجوز های اشتراک گذاری

83

در این ویدیو درباره مجوز های پیشرفته به اشتراک گذاری فایل ها و اطلاعات بین دو کامپیوتر و پیکربندی امنیت آن صحبت میکنیم