ج1-هفته4-آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک شغل-مقدمه

64

در جلسه اول از هفته چهارم آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک شغل می خواهیم به محیط کاری که شما قرار است به آن وارد شوید نگاهی بیندازیم. و همچنین به مهارت ها، مهارت های نرم و سخت مورد نیاز برای هر فرد خدمت کننده در آن ظرفیت و چیزی که باید برای آن شغل بدست آورد.

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده