نقش مردم و قوانین در ساخت و سازهای شهری و پروژه های عمرانی

62

صحبت های مهندس رضا حیدریون درباره مشارکت عمومی خصوصی در ساخت و ساز شهری