آشنایی با بیمه ها و مدل کاری آنها - مدرسه فین تک

218

در این دوره با مفهوم ریسک و همچنین کسب و کار بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک آشنا خواهید شد. کسب و کاری که طیف وسیعی از تخصص ها و مهارت ها در آن نقش دارند و در دنیا به عنوان یک کسب و کار با چند بعد شناخته میشود. بیشتر آشنا میشویم