گاوماهی میگویی رشته‌دار: Myersina filifer

829

گاوماهی میگویی رشته‌دار (Myersina filifer)، از گاوماهیان با پراکنش محدود در سطح جهان است که در ایران نیز گزارش‌هایی مبنی بر وجود آن بوده است. حداکثر طول این گاوماهی 13 سانتیمتر است و ارزش صید تجاری ندارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Myersina-filifer.html