حواشی قهرمانی پرسپولیس: تصاویر سانسور شده توسط تلویزیون و رقص

786

تصاویر از زمان ۱:۵۱ تا ۲:۴۰ مربوط به تیم پدیده مشهد است. سومین قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر ایران با حواشی زیادی همراه بود.