آشنایی با دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

397
در این ویدئو با اقدامات و فعالیت های دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا خواهید شد.
pixel