نحوه شستشوی صحیح دست ها در زمان همه گیری کرونا

13
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرران با همکار شبکه های جهانی توسعه ملل متحد (undp )پروژه مشارکتی آگاهی افزایی در باره کووید-19 (آموزش خود مراقبتی و تاب آوری در مقابل کووید-19) را در ورامین برای بیش از 10 هزار نفر از خانواده های آسیب پذیر اجرا کرد . این پروژه توسط تیم اجرای طرح پاد( پیشگیری از استعمال دخانیات دانش آموزان) اجرا شد این کلیپ نیز در راستای همین پروژه می باشد.
pixel